KMA

Kvalitets- & miljöpolicy

I vårt arbetssätt arbetar vi med kvalitet och miljö genom att:

  • Alltid arbeta för kundens bästa
  • Ständigt arbete med erfarenhetsåterföring och förbättringar
  • Ha ett systematiskt kvalitetsarbete som verifierar att vi omhändertagit alla krav i projektet
  • Årligen fastställa miljö- och kvalitetsmål
  • Mäta kundnöjdhet och vår förmåga att leverera felfria projekt och under budget
  • Driva vårt miljöarbete enligt det lagar, förordningar, kontraktskrav mm. som är relevanta för uppdraget och vår verksamhet
  • I vårt arbete agera på ett långsiktigt hållbart sätt för att minska vår miljöbelastning
  • Kompetensutveckla våra medarbetare inom miljö och kvalitet

Arbetsmiljö

STOMKOM Entreprenad AB arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

I samarbete med våra medarbetare och kunder ska vi arbeta för en god arbetsmiljö där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Belstrojs medarbetare ska kunna upprätthålla en arbetsmiljö som uppmuntrar ömsesidig respekt, främjar goda relationer mellan anställda och är fri från alla former av trakasserier och våld. Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet utvärderas löpande företagets insatser för att kunna göra förbättringar gällande arbetsmiljö.

Andrei Karbanovich
072 - 16 48 308
andrei@stomkom.se

STOMKOM Etreprenad AB     Herculesgatan 9B
177 47 Järfälla    0721 - 64 83 08      info@stomkom.se

STOMKOM Etreprenad AB
Herculesgatan 9B
177 47 Järfälla
0721 - 64 83 08
info@stomkom.se

Laurynas Dovidaitis
073 - 55 01 531
laurynas@stomkom.se